CEA Board of directors

Tom Zhu BW.jpg

CEO, Zhongguancun Development Group Finland Office

Chairman of the board

ZIQI ZHU

Mr. Song Mingjun, Managing Director, COS

Managing Director, COSCO Shipping Lines (Finland) Oy

Member of the board

MINGJUN SONG 

Dawei Liu, Huawei.jpg

CEO, Huawei Technologies Oy (Finland) Co., Ltd.

Member of the board

DAWEI LIU

Xianjun Yan, AAVI.jpg

CEO, AAVI Technologies Oy

Member of the board

 XIANJUN YAN

Yuhang Wang, CAMP_edited.jpg

CEO, China CAMC Engineering Co., Ltd.

Member of the board

YUHANG WANG

Hu Debo, Power Vision_edited.jpg

CEO, Powervision Oy

Member of the board

DEBO HU

Huaxia Liangzi BW.jpg

CEO, China Liangtse Group

Member of the board

HAO NAN